Människan har i alla tider frågat sig varifrån människan kommer. En av de första att göra detta i vetenskapligt syfte var den grekiske filosofen Thales från Miletos, som levde på 600-talet f. Kr. Han ska ha kommit fram till att svaret var ”från vattnet”. Biologin ämnar också besvara den frågan, bland många andra som rör livet och dess utveckling och processer. Ordet biologi kommer från grekiskans bios, ’liv’ och logia, ’studerandet av’. Det är en naturvetenskapslära som studerar alla levande organismer, deras struktur, spridning, evolution, funktion och taxonomi. Biologi i denna moderna mening började inte växa fram förrän i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, framförallt tack vare vetenskapsmännen Karl Friedrich Burdach, Gottfried Reinhold Treviranus och Jean-Baptiste Lamarck. De började använda termen i princip samtidigt, utan att ha samarbetat sinsemellan. Biologin hade dock, utan att kallas för just detta, tagit ett stort kliv framåt redan tidigare, då Antony von Leeuwenhoek markant förbättrade mikroskopet, vilket möjliggjorde upptäckten av mikroorganismer som bakterier och spermier. Från svenskt håll har vi bidragit till biologins utveckling genom Carl von Linnés taxonomi över växter och djur som publicerades 1735. Under 1900-talet gjordes enorma upptäckter inom genetiken, och biologin utökades mot det molekylära området.

Forskning inom biologi bygger på fem grundläggande principer som har konstaterats genom biologins utveckling: cellteorin, det vill säga att celler är livets grundläggande enhet; evolutionen, det vill säga att arternas utveckling är en produkt av evolution; att gener är enheterna bakom ärftlighet; homeostas, som innebär att en organism bibehåller ett stabilt och konstant tillstånd; och att levande organismer använder och omvandlar energi.Vad är biologi 1

Det finns en rad forskningsområden som faller inom ramen för biologi. Man kan som biolog studera så skilda men ändå sammankopplade saker som biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi, fysiologi (som innebär att studera organens och vävnadernas fysiska och kemiska funktioner) och ekologi (hur organismer i naturen samverkar).

Biologi ingår i Skolverkets läroplan för grundskolan, och syftar både till att ge eleverna kunskap om naturen och biologi, och att väcka deras nyfikenhet för sin omgivning sig själva, och för hur allt hänger ihop och fungerar.

För att bli biolog krävs dock mer utbildning än så. En av dem vars nyfikenhet uppenbarligen väcktes i skolan är Felicia Giljam. Hon gick vidare inom biologi och studerade det i tre år på Södertörns högskola, och planerar att forska inom evolutionsbiologi. Läs mer om Felicia här.

Vi kommer ständigt att lära oss mer om oss själva och vår värld. Felicia ser ingen anledning till att vi i framtiden inte också kommer att kunna förklara hur universum uppkom.