Biologi är läran om levande organismer, livets processer och livet självt. Det innefattar även livets struktur, ursprung, tillväxt, evolution och utspridning. Som synes är biologin ett mycket brett ämne med ett flertal discipliner, ämnen och förgreningar. Naturskydd och naturvård handlar om att skydda en viss typ av natur. Det handlar dels om att skydda specifika livsmiljöer samt de växter och djur som lever där. Detta görs för att försöka bevara den geologiska mångfalden. Målet är således att bevara en mångfald av växter och djur men även vackra utsikter, varierad natur och rent vatten så att människor kan njuta av det idag och i framtiden.

Hur ser naturskyddet ut i Sverige?

Det finns ett flertal olika sorters naturskydd där exempelvis fridlysning, artskydd, nationalparker och naturreservat ingår. I Sverige finns 29 nationalparker, 4100 naturreservat, 93 naturvårdsområden och 40 kulturreservat. Utöver dessa har vi även hela 1500 naturminnen samt 1000 djur- och växtskyddsområden. Vi har också 42 skyddade vattendrag, 247 fridlysta växtarter och 50 fridlysta djurarter. Varje naturskyddsområde omfattas av ett flertal regler och bestämmelser i syfte att bevara områdets växtlighet och djurliv. Du behöver Kunskap om naturen för att skydda den, därför är naturvårdsverket ansvariga för samtliga våra naturskydd. De ägnar sig åt exempelvis miljöövervakning och miljöforskning. Deras ansvarsområden inkluderar såväl biologisk mångfald som kretslopp och avfall samt klimat, luft och mark.

Biologins långa historia

Själva begreppet biologi som vi känner den idag introducerades av vetenskapsmän så som Jean-Baptiste de Lemarck från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Den första gången frågan om var livet kom från ställdes kan spåras tillbaka till 600-talet f.Kr och kom från den grekiska filosofen Thales från Miletos. Hans svar var ”vattnet”. Även om dagens biologi är en relativt ny vetenskap så har byggstenarna till den studerats ända sedan antiken. Biologin fick en skjuts i utvecklingen när Antony van Leeuwenhoeks förbättrade mikroskopet. Plötsligt kunde vetenskapsmännen se bakterier, spermier och hödjur. Det mest nyliga stora klivet framåt inom biologin var upptäckten av DNA. Forskare arbetar för fullt med att kartlägga de mänskliga generna.